Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ)

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»


Στόχος: ενίσχυση νέων γεωργών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών για βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Δικαιούχοι: Φυσικά & Νομικά πρόσωπα: Νέοι Γεωργοί, Ενεργοί Γεωργοί, Αρχηγοί Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Επιλεξιμότητα Γεωργικής Εκμετάλλευσης: παραγωγική δυναμικότητα (τυπική απόδοση) από 8.000€-100.000€.

Επιλεξιμότητα Παραγωγικής Κατεύθυνσης: Φυτική, Μικτή, Κτηνοτροφική

Ύψη Ενίσχυσης: 17.000€ έως 22.000€

 

Κατεύθυνση Παραγωγής:

Φυτική 17.000€

Μικτή 17.000€

          Κτηνοτροφική 19.500€

Προσαύξηση των εντάσεων
ενίσχυσης ανάλογα με την
περιοχή μόνιμης κατοικίας
του αρχηγού εκμετάλλευσης:

Ορεινή 2.500

Μειονεκτική 2.500

Μικρά νησιά με πληθυσμό
μέχρι και 3.000 κατοίκους 2.500€

Όροι & Προϋποθέσεις υπαγωγής:

  • (φυσικά πρόσωπα) να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και να μην υπερβαίνουν το 41ο & να είναι μόνιμοι κάτοικοι του τόπου εγκατάστασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
  • (νομικά πρόσωπα) να έχουν ως αρχηγό/νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, με μετοχή κεφαλαίου τουλάχιστον 51% & έδρα στην ευρύτερη περιοχή της μόνιμης κατοικίας,
  • νέοι γεωργοί/αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων με πρώτη φορά εγκατάστασης κατά το 12μηνο πριν την υποβολή ένταξης στο παρόν πρόγραμμα,
  • εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ & να έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το τρέχον έτος,
  • εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ,
  • δεν πρέπει να έχει ασκηθεί γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα κατά τα τελευταία 5 έτη, προ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης,
  • ιδιότητα «ενεργού» αγρότη εντός 18 μηνών από ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης,
  • οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων να διαθέτουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/10/2016-30/11/2016

 


Επιστροφή...